Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:

Gewichtsconsulent:

Marieke Kreulen (Balance is the key) lid van de beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland,

tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelend als zelfstandig

gewichtsconsulent.

Cliënt:

degene aan wie door de gewichtsconsulent advies wordt verleend.

Arts:

de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen;

Praktijkadres:

de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend

 

Artikel 2: Algemeen

De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij

onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de

hoogte gesteld.

 

Artikel 3: Basis

De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele

verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de arts op de

hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van

de arts niet aan derden verstrekt.

 

Artikel 4: Verhindering

Bij verhindering dient de cliënt zich minimaal 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip af te

melden. Indien een afspraak niet tijdig geannuleerd is, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de

afspraak in rekening te brengen.

 

Artikel 5: Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede

welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en

voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen

door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na

het afsluiten van de overeenkomst. Waarbij de gewichtsconsulent zich beroept op het feit dat op 1

januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

 

Artikel 6: Betaling

Tenzij anders is overeengekomen betaalt de cliënt het te betalen bedrag door storting op het, door

gewichtsconsulent opgegeven, bankrekeningnummer.

Bij afname van een pakket dienen de consulten binnen het gestelde termijn afgenomen te worden.

Dit termijn wordt vastgesteld in een behandelovereenkomst die wordt getekend door de cliënt.

Bij het stopzetten van het traject volgt er geen restitutie.

 

Artikel 7: Intellectuele eigendom

De gewichtsconsulent behoudt altijd alle rechten op de door haar gemaakte adviezen, plannen,

documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘knowhow’, zelfs

wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand verbeteringen in zijn aangebracht,

al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen niet zonder

schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd,

anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, tevens mogen ze niet door de cliënt worden uitgereikt of

op andere wijze openbaar worden gemaakt, alsmede door de cliënt worden overgedragen aan

derden of door de cliënt worden gebruikt anders dan voor het doel waarvoor ze door de

gewichtsconsulent verstrekt zijn.

 

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten/werkzaamheden op te

schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het

sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd

is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de

overeenkomst worden ontbonden voor dat deel wat niet is nagekomen. Geen van beide partijen

heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Het advies van de gewichtsconsulent is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te

garanderen. De gewichtsconsulent sluit iedere aansprakelijkheid ter zake van schade of letsel

voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van de door de

gewichtsconsulent verstrekte adviezen uit tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van

de gewichtsconsulent. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de

gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen

gezondheidsaspect.

 

Artikel 10: Uw gegevens

De gewichtsconsulent zal in geen geval uw gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder

uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Artikel 11: Geschillen en toepasselijk recht

Voor geschillen tussen de gewichtsconsulent en de cliënt over de persoonlijke benadering van de

cliënt of de gevolgde procedure van behandeling wordt de klachtenregeling van de

Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) gehanteerd.

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen

een geschil in onderling overleg of door inschakeling van de BGN te beslechten.

 

Meppel, december 2019